Algemene voorwaarden Cloudshape

Artikel 1 – Gebruik werkplek


Het is voor Afnemer verboden om binnen de werkplek illegale activiteiten te ontplooien, erotisch materiaal te downloaden en/of te verspreiden, inloggegevens ter beschikking te stellen aan derde, spam te versturen, de werkplek te hacken of wijzigingen aan te brengen aan de werkplek. Afnemer vrijwaart Cloudshape van eventuele gevolgen van dit oneigenlijk gebruik.
 

Artikel 2 – Beschikbaarheid werkplek


Cloudshape verplicht zich te zullen zorgdragen voor een beschikbaarheid van haar producten zoals opgenomen in Bijlage 1 van de SLA. De beschikbaarheid is vastgelegd in percentages, en wordt berekend over de afgelopen 12 maanden en wel als volgt: beschikbaarheid = 100% -/- (aantal uren downtime / 8.760). Uren die niet worden beschouwd als downtime zijn i) Vooraf aangekondigde dienstonderbrekingen, welke minimaal 48 uur van tevoren worden aangekondigd; ii) onderbrekingen welke direct of indirect worden veroorzaakt door Afnemer of iii) overmacht.

Als na afloop van een kalenderjaar blijkt dat de werkelijke beschikbaarheid minder is dan de gegarandeerde beschikbaarheid, dan komt Afnemer in aanmerking voor een servicetegoed, dat in mindering wordt gebracht op toekomstige kosten, waarbij het servicetegoed over minimaal 6 termijnen in mindering wordt gebracht. Het servicetegoed is gelijk aan 150% van het bedrag dat gelijk is aan de hoeveel naar rato verdeelde periodieke servicekosten voor het aantal uren dat de specifieke dienst niet beschikbaar was, verminderd met het totaal toegestane aantal uren. Afnemer komt alleen in aanmerking voor dit servicetegoed indien zij Cloudshape deugdelijk in gebreke heeft gesteld met een duidelijk onderbouwing van de gelden schade.
 

Artikel 3 – Backup


Cloudshape zorgt voor een dagelijkse backup van alle data van Afnemer met een retentie zoals vastgelegd in de SLA. Data kan op verzoek van Afnemer door Cloudshape worden teruggeplaatst tegen de binnen Cloudshape geldende standaard tarieven.
 

Artikel 4 – Acceptatie


Na installatie van eventueel aanvullende diensten of producten dient Afnemer deze te accepteren door de acceptatie schriftelijk of per e-mail kenbaar te maken aan Cloudshape. Indien geen berichtgeving wordt ontvangen binnen 7 dagen na ingebruikname wordt de dienst of het product geacht zijn te zijn geaccepteerd.
 

Artikel 5 – Termination assistance


Indien de SLA wordt beëindigd, dan is Cloudshape verplicht om op verzoek van Afnemer haar medewerking te verlenen aan de migratie naar een andere omgeving, tegen de binnen Cloudshape geldende tarieven.
 

Artikel 6 – Aansprakelijkheid


De totale aansprakelijkheid van Cloudshape wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de SLA is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot een bedrag van 12 x de meest recente maandkosten van Afnemer.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: (i) de redelijke kosten die Afnemer heeft moeten maken om de prestatie van Cloudshape aan de SLA te laten beantwoorden. Deze schade wordt niet vergoed indien Afnemer de SLA heeft ontbonden; (ii) de redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade; (iii) de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voorzover Afnemer  het belang van Cloudshape naar behoren heeft behartigd.

De aansprakelijkheid van Cloudshape voor indirecte schade, waaronder maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade aan de reputatie van Afnemer is uitdrukkelijk uitgesloten.

De totale aansprakelijkheid van Cloudshape voor schade, door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken is beperkt tot € 2.500.000,- per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

De aansprakelijkheid voor boetes, opgelegd door autoriteit persoonsgegevens als gevolg van een datalek is beperkt tot een bedrag van EUR 1.000.000

Aansprakelijkheid voor Cloudshape is uitgesloten voor: (i) schade die voortvloeit uit oneigenlijk gebruik van de werkplek zoals opgenomen in artikel 1; (ii) schade die voortvloeit uit externe omstandigheden zoals hacking, tenzij Cloudshape onvoldoende maatregelen heeft genomen om dit te voorkomen; (iii) schade die voortvloeit uit het gebruik van specifieke Software; (iv) schade die voortvloeit uit het niet beschikbaar zijn van diensten en/of software van derden;
 

Artikel 7 – Overmacht


Ingeval van overmacht aan de zijde van een Partij, dat wil zeggen een tekortkoming die niet toerekenbaar is en niet te wijten is aan zijn schuld en ook niet krachtens de wet, rechtshandelingen of in het maatschappelijk verkeer voor zijn rekening komt, zal de betreffende Partij de andere Partij schriftelijk op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak, de aard, de te verwachten duur van de overmacht en de bepalingen van de SLA die als gevolg daarvan niet kunnen worden nagekomen. De uitvoering van de betreffende bepalingen wordt gedurende de overmacht opgeschort.

Indien de overmacht situatie drie maanden heeft voortgeduurd na de hiervoor bedoelde kennisgeving dan zullen Partijen tot overeenstemming trachten te komen over de wijziging van de door overmacht opgeschorte bepaling(en) van de SLA. Bij gebrek aan een dergelijke overeenstemming binnen een maand, kan elk der Partijen de SLA per aangetekende brief beëindigen, zonder tot enigerlei schadevergoeding jegens de andere Partij gehouden te houden te zijn. Cloudshape is dan wel steeds gerechtigd tot betaling van reeds geleverde goederen, verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten.
 

Artikel 8 – Geheimhouding


Partijen zijn gehouden om alle vertrouwelijke informatie die hen ter kennis komt van de andere Partij geheim te houden en deze op geen enkele wijze aan derden bekend te maken en/of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking is gesteld. Onder derden worden mede begrepen alle personen werkzaam in de organisaties van Partijen die niet noodzakelijkerwijs op de hoogte dienen te worden gesteld van de informatie.

De verplichtingen van iedere Partij in het kader van dit artikel gelden niet ten aanzien van vertrouwelijke informatie waarvan hij kan aantonen dat (i) deze van algemene bekendheid en/of voor het publiek toegankelijk is of (ii) deze al bij hem bekend was en niet onderhevig aan enige geheimhoudingsverplichting voordat deze door de andere Partij aan hem werd verstrekt
 

Artikel 9 – Beëindiging of wijziging contract


Beëindiging van de SLA kan plaatsvinden conform de voorwaarden van artikel 4 van de SLA. Er kan geen beëindiging plaatsvinden van de SLA in het geval van change of ownership van Cloudshape.
Bepaalde diensten kunnen maandelijks worden aangepast. Dit dient Afnemer uiterlijk 2 weken voor het einde van de maand kenbaar te maken.

Indien er sprake is van een contractkorting, dan komt deze te vervallen indien er sprake is van een downgrade van een of meerdere onderdelen in het contract.
 

Artikel 10 – Eigendom data


De data in de werkplek blijft te allen tijde eigendom van de Afnemer, en kan op verzoek van Afnemer door Cloudshape tegen vergoeding op een informatiedrager worden geleverd
 

Artikel 11 – Fair use policy


Op de diensten van Cloudshape is een fair use policy (“FUP”) van toepassing. Afnemer betaalt voor alle dienstverlening een vast bedrag per maand gebaseerd op de volgende uitgangspunten i) er wordt niet onredelijk en structureel te veel beslag gelegd op de resources van de werkplek of cloud dienst; ii) er wordt niet onredelijk en structureel te veel beslag gelegd op de dienstverlening van de servicedesk; iii) er worden geen diensten gevraagd die redelijkerwijs niet binnen de scope van dienstverlening van Cloudshape kunnen worden verlangd. In dit geval zal Cloudshape de Afnemer informeren en zal vooraf een separate (meer)kosten offerte worden verstrekt, waarna Afnemer de keuze heeft om wel of niet van de dienstverlening gebruik te maken.